شماره حساب

 

 

شماره حساب بانک ملی : 

۰۱۰۹۲۸۱۱۵۶۰۰۵

شماره کارت:

۶۰۳۷-۹۹۷۴-۴۳۶۹-۷۹۱۸

به نام علی آب سالان

 

شماره تماس پشتیبانی: ۰۹۱۵۲۲۷۹۹۵۷