پس از خرید نرم افزار قرعه کشی می توانید از این بخش کد فعالسازی دریافت نمایید

شناسه پرداخت کد 10 رقمی است که پس از خرید ایمیل شده است

شناسه رایانه کد 16 رقمی است که پس از دانلود و نصب نرم افزار در قسمت ثبت نرم افزار قابل مشاهده است

لطفاً جهت دریافت کد فعال‌سازی اطلاعات را تکمیل نمایید.