پس از خرید نرم افزار می توانید از این بخش کد فعالسازی دریافت نمایید

شناسه پرداخت کد 10 رقمی است که پس از خرید ایمیل و پیامک شده است

شناسه رایانه کد 16 رقمی است که پس از دانلود و نصب نرم افزار در قسمت ثبت نرم افزار قابل مشاهده است

لطفاً جهت دریافت کد فعال‌سازی اطلاعات را تکمیل نمایید.